Zënter operatif per la prutezion zevila

Te uni chemun vëniel metù a jì n zënter operatif per la prutezion zevila. I cumëmbri dl zënter operatif cumenel vën numinei dal cunsëi de chemun y à l duvier de sustenì l ambolt tla previjion, prevenzion y atuazion dla mesures da adurvé te n cajo de catastrofa.

Presidënt

Secretera

Cumëmbri

LAD