Cuntribuc ala lies

Duta la lies, assoziazions y unions dl luech possa fé dumanda al Chemun per n cuntribut per l ann 2024.

CUNTRIBUC URDINERES:

Per giapé n cuntribut urdiner muessa unì mandei ite chisc documënc nchina ai 31.01.2024 tl ufize secretariat de chësc Chemun (formuleres ie n cajo da giaurì):

  • dumanda de cuntribut
  • relazion sun l'atività dl ann dant;
  • rendicont 2023;
  • program dla atività per l ann 2024
  • preventif de spëisa y plann de finanziamënt 2024;
  • statut y at costitutif (sce mo nia dat ju).


La dumandes che ne à nia duc i documënc a post y chëles che unirà dates ju al'aministrazion cumenela do l 31.01.2024, ne unirà nia tëutes n cunscidrazion per l ann 2024.


CUNTRIBUC STRAURDINERES:

L dà la puscibeltà de damandé de n cuntribut straurdiner. Chësc ie l cajo sce vën metudes a jì manifestazions, scumenciadives o proiec che nteressea duta la cumenanza dl luech o sce vën fat vel atività de natura straurdinera o vel gran compra. Te chisc caji muessa unì dac ju chisc documënc:

  • dumanda de cuntribut;
  • descrizion dla manifestazion o compra o auter;
  • preventif de spëisa y plann de finanziamënt cun la spëises y ntredes tla atività, manifestazion o compra;
  • pra na manifestazion, program.

Per duta la spëises ududes dant canche l cuntribut ie unì cunzedù, muessen purté la contes o i documënc de spëisa. Tl cajo che n fej me na pert dl'atività o dla nvestizion, uniral paià ora n cuntribut pruporziunalmënter smendrà dla soma cunzeduda a scumenciamënt.


Cumpetënt

Formulares

LAD