Lënia da tizé y leniam da frabiché - dumandes nchin ai 23.01.2024

La jonta de Chemun à fat ora i priejes dl leniam y dla lënia da tizé per l ann 2024.

I zitadins de Urtijëi che à rejon (duc chëi che ie residënc a Urtijëi da almanco 4 ani) y che ëssa nteres a cumpré leniam per frabiché o da tizé, muessa fé dumanda nchin ai 23.01.2024.

Leniam da frabiché

Sorta

taià dal Chemun

taià nstëss
Pëc€ 62,00 al m³€ 8,00 al m³
Leresc€ 68,00 al m³€ 13,00 al m³
Pinch€ 58,00 al m³€ 5,50 al m³

Duc i priejes plus mo CVJ 22%. 

Dumandes de leniam per frabiché:

Lënia da tizé

  • Lënia da tizé (toc da 1 m de lunghëzza, mo da taië y sfënder): € 32,00 al meter + CVJ 10%
  • NEW: Lënia da tizé riesc da adurvé (toc da 33 cm de lunghëzza), da mené nstëss: € 75,00 al meter + 10% CVJ - PURTRUEP NIA PLU DESPONIBL
  • NEW: Lënia da tizé riesc da adurvé (toc da 33 cm de lunghëzza), purteda a cësa: € 85,00 al meter + 10% CVJ - PURTRUEP NIA PLU DESPONIBL


Dumandes de lënia da tizé:


L vën mo n iede lecurdà che:

  • la lënia y l leniam unirà metù pra na streda forestela y che la spëises de trasport toma a chël che compra (ora dla cunsënia a cësa);
  • n po se damandé 2 o 4 metri de lënia da tizé (pra i toc da 1 m lunghëzza);
  • NEW: n po se damandé da 1 a 4 metri de lënia da tizé pra la lënia pronta da unida adurveda (toc da 33 cm de lunghëzza);
  • la lënia da tizé unirà metuda a desposizion ca. de juni 2024; pra la cunsënia a cësa iel udu dant 2 termins, juni 2024 y utober 2024.

LAD