Leniam da frabiché

Duc i zitadins che stà da almanco 4 ani tl luech, à rejon a giaté leniam da frabiché per l si bujëns persunei.

Tlo i priejes a pië via dal ann 2018 dla sortes de leniam:

Leniam taià y metù a desposizion dal Chemun:

  • pëc: € 55,00 al m³
  • leresc: € 61,00 al m³
  • pinch: € 51,00 al m³

Leniam taià nstëss o dat a zachei da taië da chël che damanda:

  • pëc: € 8,00 al m³
  • leresc: € 13,00 al m³
  • pinch: € 5,50 al m³

Davia che te nosc bosch cumenel iel scialdi stënta de leresc giaten al mascimo 4 m³ de leresc, l rest te pëc.

Duc chëi che ulessa cumpré lënia da tizé dessa scrì ora l formular Dumanda per leniam da frabiché y l fé avëi al Chemun. La lënia ie da apusté ala fin de uni ann, nchin ca. i 15 de dezember (ma l vën for fat al savëi), y unirà pona metuda a desposizion l ann dò. Scencajo che l ie l Chemun a njenië cà l leniam, unirà chësc metù pra na streda forestela; la spëises de transport muessa paië chël che compra.

 

Cumpetënt

Formulares

LAD