Impressum

Proprietà y editëur

Chemun de Urtijëi
39046 Urtijëi (BZ) – Talia, vai Roma, 2
Tel. +390471782030
Cod Fisc.: 00232480210
P.IVA: 00232480210
e-Mail: info@chemun.urtijei.bz.it

Respunsabl per l cuntenut

La nformazions publichedes sun la plata web dl Chemun de Urtijëi vën cialedes dò y ajurnedes regularmënter. Purempò nen po nia unida garantida la curetëzza y l'atualità dla nformazions sun la plata web. Sce Vo ancuntëis vel fal o sce la nformazions sun la plata web nen ie nia ajurnedes Ve prion bel de mandé na email al Chemun.
Per problems tecnichs Ve prion bel de mandé n e-mail al Webmaster. Per l cuntenut de uni plata web lincheda garantësc me chël che dà ora chëla plata.

Copyright

I singoli cuntribuc ie curii cun dërt d'autor. Nen garanton deguna respunsabeltà n cont dl atualità, dla dretëza, la curetëza o la cualità dla nformazions che ie laite te chësta plata web. Stlujon ora uni responsabilità per danesc materiei o moralesc ruvei ora dal adurvé la nformazions o dal adurvé nformazions nia ajurnedes de chësta plata web, stlut ora l cajo che da nosta pert fossel unì fat aposta o per na gauja grave da nosta pert. La nformazions che ie sun nosta plata web po presenté culiamënc cun autra plates web (p.e. tres hyperlink), ulache l cuntenut ie pona dat ora da autri. Nëus nen son nia respunsabli y nen garanton nia per l cuntenut dla plates web linkedes. L respunsabel de chisc cuntenuc ie me l provider dla plata web cunlieda. Nen son nia respunsabli y nen on nia nfluenza sun la strutura da sen y futura de chësta plates web, y nianca sui cuntenuc y de chiche chësta plata ie. Per chësta rejon stlujon ora uni responsabeltà per duc i cuntenuc dla plates web cunliedes che ie states mudedes dò la jonta dl link a nosta plata.

Link ala plates dl Chemun de Urtijëi

Duc à l mesun de cunlië nfurmazions dla plata web dl Chemun de Urtijëi, a condizion che:

  • l cunliamënt (hyperlink) gëura la plata te n nuef viere, che n po manejé autonomamënter, ulache n vëij enghe l adres dla plata cunlieda.
  • la plates dl Chemun de Urtijëi nen va te degun cajo metudes ite te n frame o plates esternes.