Commissioni

Le Commissioni comunali hanno compiti di consultazione, ricerca, studio, promozione e di proposta nelle materie individuate per ciascuna.

Chirëde tla iscrizions

Cumiscion cumenela per l teritore y la cuntreda

La cumiscion cumenela per l teritore y la cuntreda (art. 4 dla L.P. 10.07.2018, n. 9) ie l organn de...

Cumiscion cumenela per l teritore y la cuntreda sezion per l frabiché

Cumiscion cumenela per l teritore        y la cuntreda sezion per l frabiché

Cumiscion per l egaduz cumenel

La cumiscion per l'ega à duvieres de consulënza tecnica per l servisc dla destribuzion dl'ega tl Chemun...

Cumiscion per la defendura dl ambient

La cumiscion à la funzion cunsiënta per problemes ecologics dl Chemun, danter chëstes: Bensté sun...

Cumiscion per la levines

La cumiscion per la levines ie numineda dal cunsëi de chemun y ie metuda adum da almanco cinch y al mascim...

Cumiscion per la veles

La cumiscion de vela de chemun se cruzia de teni y atualisè la lista dla persones che po fe l servisc de cumpëidausc. Chësta cumiscion numinea ënghe i cumpëidaujes n ucajion de uni consultazion de vela. La vën numineda dal Cunsëi de Chemun y resta ncëria per dut l durè dl mandat dl cunsëi che l a numineda.