Uffici

Le informazioni e i contatti degli Uffici di Città, gli uffici aperti al pubblico e gli uffici assistenziali.

Chirëde tla iscrizions

Cuntabltà

La Cuntabltà dl Chemun de Urtijëi à sëura chësta tematighes: Agricultura y bosch Bilanzes  Cuntabltà...

Magasin de chemun

Per garantì l'atività tl teritore dl Chemun de Urtijëi ie enghe respunsabl...

Polizai de Chemun

Orares de ufize: dal lunesc al venerdì dala 8.30 ala 12 danmesdi, y juebia dala 14.00 ala 17.00 Chësc...

Secretariat

L'Ufize Secretariat fesc chisc lëures: Artejanat y artejanat artistich Cultura Cumpré y vënder grunc...

Ufize demografich

Orar de giaurida: Lunesc a Venerdi dala 8.00 ala 12.00 y Juebia dala 14.00 ala 17.00 Detlarazions demografighes...

Ufize dla Entredes

L Ufize dla Entredes à sëura chësta cumpetënzes: Abineda dl carton y papier per la firmes  Adurvé...

Ufize per l frabiché

L ufize per l frabiché se cruzia de duta la atività dl frabiché tl chemun. Chësc ufize fej la lizënzes...